10/28/2012

Pulling Consistent Shots


All Batista should not only be concerned with the quality of their espresso, but also with the consistency in taste between each shot pulled. Here are a few key steps to keep in mind when you’re making espresso to help with your espresso’s consistency.
 1. Keep the portafilter locked in the grouphead when not making espresso.
If the portafilter is not kept warm, it will absorb heat and bring the temperature down, resulting in espresso with an under- extracted taste.
 2. Make sure the portafilter is dry and clean before dosing so the coffee doesn't clump when dosing and leveling. Clumping will create inconsistent volumes of coffee in the portafilter from shot to shot, resulting in inconsistent shots of espresso.
 3. Grind the coffee per shot and immediately before dosing; the essential oils, the aroma, starts to escape very quickly from the coffee after grinding.      
 4. Clean the rim of the portafilter of any coffee particles after leveling so that it locks into the grouphead completely
 5. Flush the group head before locking in the portafilter to remove any coffee particles that might be stuck to the grouphead from the previous shot. Coffee stuck to the grouphead will burn and affect the taste in the next cup.
 6. Lock the portafilter into the grouphead and brew immediately after dosing, leveling, and tamping. The heat from the portafilter basket increases the speed at which the essential oils evaporate, so the longer ground coffee is in the basket before brewing, the more aroma is lost.  Pulling Consistent Shotsการสร้างสรรค์ช็อตเอสเพรสโซ่ให้ได้มาตรฐานนั้น แค่การให้ความสำคัญกับคุณภาพของกาแฟอาจไม่เพียงพอ เพราะมาตรฐานของรสชาติที่ต้องมีความคงที่ในระหว่างการชงเอสเพรสโซ่แต่ละช็อตก็มีความสำคัญเช่นกัน ขั้นตอนต่อไปนี้คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้คุณชงกาแฟเอสเพรสโซ่ที่มีรสชาติมาตรฐานได้เป็นอย่างดี

  1. เมื่อไม่อยุ่ในระหว่างการชงกาแฟต้องล็อคพอตตาฟิลเตอร์ไว้กับหัวกรุ๊ปเสมอ หากไม่รักษาอุณหภูมิของพอตาฟิลเตอร์ให้อุ่นอยู่เสมอพอตตาฟิลเอตร์จะเก็บความร้อนและทำให้อุณหภูมิต่ำลงส่งผลให้อัตราการกลั่นกาแฟเอสเพรสโซ่ต่ำเกินไป
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอตตาฟิลเตอร์แห้งและสะอาดจริงๆ ก่อนที่จะเติมกาแฟลงไป ไม่เช่นนั้นผงกาแฟอาจเกาะตัวกันระหว่างการเติมและการเกลี่ยผงกาแฟในพอตตาฟิลเตอร์ หากผงการแฟเกาะตัวกันจะทำให้เกิดความแตกต่างในรสชาติของกาแฟแต่ละช็อต ผลลัพธ์คือรสชาติที่ไม่คงที่ของกาแฟเอสเพรสโซ่
  3. บดเมล็ดกาแฟสำหรับการชงกาแฟช็อตต่อช็อตก่อนการชงทันทีเนื่องจากน้ำมันหอมระเหยหรือกลิ่นของกาแฟจะหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่เมล็ดกาแฟถูกบดเป็นผง
  4. ทำความสะอาดขอบพอตตาฟิลเตอร์หลังจากเกลี่ยผงกาแฟเพื่อให้พอตตาฟิลเตอร์ล็อคกับหัวกรุ๊ปได้สนิท
  5. ปล่อยน้ำเพื่อล้างหัวกรุ๊ปก่อนที่จะใส่พอตตาฟิลเตอร์เข้าไป เพื่อล้างผงกาแฟที่อาจตกค้างอยู่ในหัวกรุ๊ปจากการชงกาแฟครั้งก่อน ผงกาแฟที่ตกค้างอยุ่ในหัวกรุ๊ปจะไหม้และมีผลต่อรสชาติของ กาแฟช็อตต่อไป
  6. ล็อคพอตตาฟิลเตอร์กับหัวกรุ๊ปและชงกาแฟทันทีหลังจากเติมผลกาแฟเกลี่ย และกดผงกาแฟลงในพอตตาฟิลเตอร์ความร้อนจากพอตตาฟิลเตอร์จะเพิ่มความเร็วในการระเหยของกลิ่นของกาแฟนันเอง

No comments:

Post a Comment